Bredbandsmöte 12 november

Rapportering och status från bredbandsmötet

Den 12 november höll vi en bredbandsträff i vår kyrka. Uppslutningen var mycket god och vi kan konstatera att det finns ett stort intresse för fiberanslutning. Fram till slutet av november har ungefär 230 hushåll anmält sitt intresse, innefattande såväl tätorten som de kringliggande byarna.

Vad händer nu?

OKTV gick för ett par veckor sedan ut med ett anslutningserbjudande till ungefär två tredjedelar av tätorten (alltså de centrala delarna av byn). Vill man ansluta sig till deras nät så måste man kontakta dem själva; det räcker alltså inte att ni lämnat intresseanmälan till oss.

Troligtvis kommer OKTV så småningom att erbjuda även resterande del av centrala Näsum anslutning, och kanske även en del fastigheter utanför. Också Telia väntas komma med ett anslutningserbjudande till samtliga hushåll i byn, dock vet vi ännu inte när. Även om intresseanmälan till oss inte fyller någon funktion för att ingå avtal med OKTV/Telia för respektive hushåll, tror vi att dessa kan påvisa för OKTV eller Telia var i byn intresset är som störst och kanske påskynda utbyggnaden där.

Vad gäller utbyggnaden utanför byn har vi fått in ett så pass stort antal intresseanmälningar att vi beslutat oss för att gå vidare med en ansökan om bidrag för fiberutbyggnad via Landsbygdsprogrammet. Detta innebär alltså att vi i byutvecklingen jobbar vidare med utbyggnaden utanför tätorten.

För att kunna lämna in ansökan behöver vi nu bilda en ekonomisk förening och vi behöver fler som kan hjälpa till. Vårt mål är att vi ska ha en styrelse men även andra personer som kan vara med och arbeta praktiskt kring detta. Kan du tänka dig att sitta i styrelsen för en begränsad period och/eller vara behjälplig på annat sätt? Ju fler vi är desto snabbare kan vi arbeta framåt med utbyggnaden! Utöver styrelsemedlemmar och andra frivilliga söker vi revisorer till föreningen.

Vi avser att bilda föreningen i början av december för att kunna skicka in en ansökan före årsskiftet. I väntan på besked om pengar hoppas vi på att ytterligare intresseanmälningar lämnas eftersom en hög anslutningsgrad är en nödvändighet för att beviljas bidrag men också för att kostnaden per hushåll ska bli rimlig.

 

 

X